Προιοντικά Νέα

 • 06/09/2016

  Επιχορήγηση για τις νέες κυψέλες

  Στα 19,48 ευρώ ανά κυψέλη καθορίστηκε το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια νέων κυψελών, ενώ για τις μετακινούμενες κυψέλες στα 3,35 ευρώ, με υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

  Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην απόφαση:

  α) Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» ανέρχεται σε 1.753.089,00 € (ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες και ογδόντα εννέα ευρώ). Το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια καινούργιων κυψελών καθορίζεται στα 19,48 € (δεκαεννιά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) ανά κυψέλη.

  β) Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ανέρχεται σε 2.700.000 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ). Το ποσό επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται στα 3,35 € (τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά).

  Ενίσχυση εργαστηρίων και αναλύσεων

  Επίσης, με άλλη υπουργική απόφαση καθορίστηκε το ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού» και της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016.

  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση:

  1. Σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 1268/90610/14/07/2014 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1941) περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης της δράσης 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, εγκρίνεται και κατανέμεται ενίσχυση για την πραγματοποίηση αναλύσεων μελιού συνολικού ποσού 100.000,00 € (εκατό χιλιάδες ευρώ) και χορηγείται στους δικαιούχους.

  2. Σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 1268/90610/14/07/2014 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1941) περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, εγκρίνεται και κατανέμεται ενίσχυση για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού συνολικού ποσού 10.000,00 € (Δέκα χιλιάδες ευρώ) και χορηγείται στους δικαιούχους.

  Πηγή: agrocapital.gr

info

x